آزمایش ضربه گیر و دمپر ارتعاش

۱- آزمایشهای استاتیکی:ضربه گیرهای ساخته شده مورد آزمایشهای استاتیکی و تعیین نمودارهای نیرو -جابجایی در جهت های مختلف(کششی -فشاری -رادیال۱ و رادیال۲) قرار می گیرند.از این اطلاعات جهت کاربرد در طراحی سیستم ایزولاسیون ارتعاشات استفاده می گردد.

۲-آزمایشهای دینامیکی:به منظور تعیین عملکرد دینامیکی تحت اثر شوک ؛ارتعاش و تشدید ضربه گیر ها همراه با وزنه های معین و یا تجهیزات واقعی بر روی دستگاه شیکر تست می گردند. با توجه به تجربیات موجود ؛ داشتن اطلاعات کافی در مورد طراحی صحیح فیکسچر های تست جهت انجام موفق آزمایش دینامیکی ضروری می باشد.همچنین جهت تجهیزات سنگینی که امکان تست بر روی دستگاه شیکر را ندارند از شبیه سازی نرم افزاری با استفاده از اطلاعات میرایی و همچنین اطلاعات مربوط به تست های استاتیکی استفاده می گردد.