انواع ایزولاتور(جداساز)

جهت جداسازی ارتعاشات سه روش اصلی وجود دارد

۱-جداسازی فعال(active isolation) 2-جداسازی نیمه فعال( semi active isolation) 3-جداسازی غیر فعال(passive isolation)

به دلایل مختلف (هزینه پایینتر؛کاهش پیچیدگی ؛در دسترس بودن …)در اکثر کاربرد های مرسوم جداسازی ارتعاشات به روش غیرفعال انجام می گرددو ایزولاتورهای متنوعی جهت کاربردهای مختلف استفاده می گردد.در کاتالوگ زیر انواع ایزولاتورهایی که برای کاربردهای مختلف استفاده می گردد قابل بررسی است.ضربه گیرهای سیمی نیز به عنوان یک از پرکاربردترین موارد به عنوان محصولی که در شرکت تدبیر صنعت بسامد شرق در تنوع های مختلف تولید شده و جهت اکثر پروژه های ایزولاسیون قابل استفاده است مشاهده می گردد.

دانلود کاتالوگ جهت آشنایی با انواع مختلف ایزولاتور برای جداسازی غیر فعال شوک و ارتعاش