ایزولاسیون(جداسازی)شوک و ارتعاش

ارتعاش باعث بروز تغيير شکلهاي ديناميکي تجهيزات مي شود. اين تغيير شکلهاي ديناميکي، سرعت ها وشتاب هاي مربوط به آن ممکن است  سبب ايجاد و يا عاملي برای خستگي سازه اي، فرسايش مکانيکي سازه ها ،مجموعه هاي مونتاژي و قطعات شوند. همچنين تغيير شکلهاي ديناميکي ممکن است باعث برخورد اجزاء بايکديگر و يا قطع عملکرد شوند. برخي از مسائل و مشكلات ناشي از ارتعاش به شرح ذيل است.

الف- سايش و  فرسودگي سيم ها.

ب- شل شدن اتصالات و اجزاء.

پ- اتصالات الکتريکي متناوب و پشت سر هم.

ت-اتصال کوتاه هاي الکتريکي.

ث-تغيير شکل آب بند ها.

ج- شکست اجزاء و قطعات.

چ- ناهم محوري مکانيکي و يا اپتيکي.

ح- ايجاد ترک در سازه ها و شکست آن ها.

خ- جابه جا شدن ذرات و اجزاي شکسته.

د-قرار گرفتن مواد و اجزاء خرد شده در مدارها و مکانيزم ها.

ذ- نويز الکتريکي بيش از حد.

ر- سايش همراه با نويز در ياتاقان ها

لذا با استفاده از یک سیستم ایزولاسیون مناسب می توان سطح خطر ارتعاشات را کاهش و برای افزایش عمر کاری تجهیزات اقدام نمود.در منوهای این بخش فرآیند طراحی و تامین برای ایزولاسیون ارتعاش تشریح می گردد.

  • :