دوره آموزشی آنالیزشوک و ارتعاش به کمک نرم افزار SolidWorks

این دوره برای دانشجویان و مهندسین مکانیک خصوصا کارشناسان طراحی علاقمند به مباحث تحلیل ارتعاشات مناسب است.شوک و ارتعاش و تاثیرات مخرب آن اگر در طراحی لحاظ نشود ممکن است باعث ایجاد خرابی زودهنگام و پیش بینی نشده در تجهیزات و قطعات گردد.لذا طراح می بایست شناخت خوبی از روش طراحی بر این مبنا نیز داشته باشد که البته پیچیدگی بیشتر نسبت به سایر تحلیلهای مهندسی داشته و جهت تحلیل صحیح نیاز به داشتن دانش تخصصی در این حوزه دارد.از نرم افزار پرکاربرد سالیدورک جهت آموزش و ساده سازی مفاهیم پیچیده شوک و ارتعاشات استفاده شده و با استفاده از کتاب دکتر کاروسکی و همچنین مثالها و مدلهای تمرینی آماده ؛روش تحلیل برای مسایل مختلف و به صورت کارگاهی آموزش داده می شود.در حین دوره برخی نکات تجربی و کاربردی در حوزه ایزولاسیون ضربه و ارتعاش نیز بیان می گردد.طبق نظر سنجی انجام شده ؛کارشناسان شرکت کننده ؛از محتوا وسطح کاربرد این دوره رضایت مطلوبی داشته اند.

دوره آموزشي آناليز شوك و ارتعاش به کمک نرم افزار solidwork

پيش نياز: ارتعاشات دوره كارشناسي

مراجع اصلی: VIBRATION ANALYSYS WITH SOLIDWORK SIMULATION 2014

اثر دکتر کاروسکی –   مدل های تمرینی آماده  – استاندارد های مربوط به ارتعاشات

هدف: استفاده از آموزش دوره در طراحی بر مبنای شوک و ارتعاش

عناوين اصلي دوره:

۱-مقدمه و بررسي لزوم انجام آناليز ارتعاشات در طراحي تجهيزات  (2 ساعت )

۲- آناليز مودال ( ۴ ساعت )

آناليز مودال سيستم هاي توزيع شده-تاثير پيش تنش در آناليز مودال

تسهيم جرمي مودال-خواص مودها-جداسازي مودها

۳-تحريك هارمونيك سيستم هاي گسسته و پيوسته (۲ ساعت )

۴-ارتعاشات تصادفي (۵ ساعت )

۵-طراحي جاذب هاي شوك و ارتعاش (۴ ساعت )

۶-آناليز طيفي پاسخ (۶ ساعت )

۷-ارتعاشات غير خطي (۳ ساعت )

۸- حل چند مسئله كاربردي طی دوره  (6 ساعت )