دوره آموزشی تحلیل طیفی شوک و ارتعاش

تحلیل شوک و ارتعاش برای بسیاری از مسايل می بایست به صورت طیفی انجام شود زیرا سیگنالهای ورودی و پاسخ ها در این گونه مسائل محدود به فرکانس خاصی نبوده و طیف وسیعی از فرکانسها را شامل می شوند.همچنین با توجه به حساسیت و دانش تخصصی برای فرآیند دیتا برداری (data acqucition) در صورت برداشت غلط و یا تحلیل غیر صحیح سیگنال ؛نتایج حاصله نیز غیر قابل قبول و گمراه کننده خواهد بود.این دوره کمک موثری جهت درک مبانی تئوریک و تحلیل مناسب سیگنالهای ارتعاشی به کمک برخی کدهای آماده بوده و برای کارشناسان فعال در این زمینه کاربردی خواهد بود.

عناوین اصلی دوره(۴۰ ساعت)

۱-آشنایی با مبانی تحلیل سیگنال شوک و ارتعاش

(تبدیل فوریه و خطاها؛پنجره ها؛تابع چگالی طیف توان؛قوانین نرخ داده برداری و قانون نایکویست؛پدیده انحراف:مبانی فیلترینگ و انواع فیلترها و …)

۲-آشنایی با روش تحلیل طیف پاسخ شوک

۳- تشخیص سیگنالهای معیوب(اشباع سنسور) و روشهای بهبود سیگنال های ارتعاشی

۴-آشنایی با روش تحلیل سیگنال های ارتعاشی به کمک نرم افزار متلب

۵-آشنایی با نکات طراحی سازه بر مبنای تحلیل طیفی شوک و ارتعاش