دوره آموزشی تحلیل طیف خرابی بر اثر خستگی (fatigue damage spectrum)

آزمایشها و استاندارد های مختلف صنعتی و نظامی در حوزه ارتعاشات با دید خرابی بر اثر خستگی تدوین شده اند.لذا داشتن اطلاعات کافی از تئوری مربوطه و قوانین مختلف خستگی ارتعاشی ؛برای فهم صحیح استاندارد ها و تعریف مناسب تست های ارتعاشی لازم به نظر می رسد.لذا این دوره با استفاده از کتاب ( Fatigue Damage ) نوشته آقای لیلان اطلاعات مناسبی را در اختیار دانشجویان علاقمندو مهندسین طراح قرار می دهد.داشتن دانش ارتعاشات جهت شرکت دراین دوره ضروری است.

عناوین اصلی دوره:(۶۰ ساعت)

۱-نظریات مربوط به خستگی مواد(۶ ساعت)

(مقدمه-انواع نیروهای دینامیکی-خرابی ناشی از خستگی-تعیین حد دوام مواد- منحنی های خستگی )

۲-تجمع خرابی بر اثر خستگی(۴ ساعت)

(طبقه بندی قوانین مختلف خرابی بر اثر خستگی -روش ماینر-روش هنری-سایر روشها)

۳-روشهای محاسبه برای آنالیز تاریخچه زمانی تصادفی (۸ ساعت)

(روش محاسبه قله-روش محاسبه rainflow- روش nrl- شتابدهی تست- معرفی منحنی های خستگی تعیین شده در تست های ارتعاشی تصادفی)

۴-خرابی بر اثر خستگی با سیستم مکانیکی یک درجه آزادی ( ۱۰ ساعت)

(مقدمه-محاسبه خرابی با استفاده از چگالی طیف توان-مقایسه منحنی ها خستگی-مقایسه تئوری و تجربه)

۵-انحراف استاندارد خرابی خستگی(۴ ساعت)

(روش بندات-روش کراندال-منحنی های خستگی آماری)

۶-خرابی بر اثر خستگی با استفاده از سایر مفروضات (۴ ساعت)

۷-چرخه خستگی سطح پایین (۸ ساعت)

۸-مکانیک شکست (۱۶ساعت)