دوره آموزشی طراحی و تدوین تست های ارتعاشی

متن تست های ارتعاشات با پیشفرض آگاهی و تسلط نسبی خواننده به تئوری های مربوطه تنظیم شده ولی با توجه به اینکه برخی از کاربران و حتی مترجمان متون استاندارد اطلاعات لازم و کافی در این زمینه را ندارند امکان بروز خطا ایجاد خواهد شد.لذا در این دوره ضمن بازخوانی متون استاندارد با تشریح نکات علمی مربوطه ؛زمینه فهم و انجام صحیح تست های ارتعاشی فراهم می گردد. همچنین ضمن آشنایی با برخی از مراجع تدوین استانداردها(به عنوان مثال ITOP-AECTP-IEC,…)؛نکات مربوط به فیکسچر های تست نیز برای آگاهی و طراحی صحیح آنهاکه نقش با اهمیتی در فرآیند آزمون دارد در طی دوره بیان می گردد