کاربرد ضربه گیر(لرزه گیر)های سیمی

توجه خاص به اثرات مخرب شوک و ارتعاش هنگام طراحی محصولات ضروری است.در صورتی که این امر نادیده گرفته شود ممکن است محصولات در تست های کیفی(Qualification test ) رد شوند. یا در صورت عدم اجرای تست ؛عملکرد ضعیف و خرابی زودهنگامی را در عمل به نمایش بگذارند.بخشی از این توجه در ارتباط با طراحی و تحلیل صحیح و بخشی به ایزولاسیون مناسب مرتبط است.در بخش ایزولاسیون تجربه ما نشان می دهد که کارشناسان صنایع مختلف با چالشهای زیر روبرو هستند.

۱-دانش وتسلط کافی به مباحث شوک و ارتعاش ۲-تشخیص صحیح مسئله ارتعاشی ۳-انتخاب و محاسبه صحیح سیستم ایزولاسیون مناسب طبق شرایط مسئله ۴-تامین ضربه گیرهای لازم۵-نصب صحیح ۶-نحوه بررسی عملکرد ؛ بازخورد و اصلاحات احتمالی در طرح (خرید خارج اجزای مورد نیاز سیستم ایزولاسیون معمولا پر هزینه و زمانبر بوده همچنین در صورت لزوم ایجاد تغییرات در طرح؛تکرار فرآیند خرید الزامی ولی سخت خواهد بود.) لذا استفاده ازمحصول ؛دانش و تجربه شرکتهای سازنده معتبر داخلی که توانمندی ارائه خدمات طراحی و محاسباتی وتامین لرزه گیرو ضربه گیر برای مقاصد متنوع را داشته باشند مناسبتر خواهد بود.شرکت تدبیر صنعت نیز به همین منظور سعی در رفع نیازمندی صنایع مختلف و مشاوره در حوزه ایزولاسیون شوک و ارتعاشات دارد. با استفاده از منوهای این بخش کاربرد فراوان ضربه گیرهای سیمی به عنوان یک راه حل برای بسیاری از مسائل ایزولاسیون شوک و ارتعاش قابل مشاهده است.جدول زیر کاربردهایی که ضربه گیرهای سیمی مناسبترین عملکرد را دارند نشان می دهد .